Årets repræsentantskabsmøde bliver afholdt søndag d. 05. marts 2023.

Indkaldelse til DFSUs repræsentantskabsmøde (den samlede union) søndag d. 05. marts 2023 – kl. 14.30 – 16.00 og for hhv. DFSU Ultimates og DFSU disc golfs repræsentantskabsmøde kl. 16.00 – 17.30

Kære Klubber, spillere og frivillige

Årets repræsentantskabsmøde nærmer sig, og vil i år – som noget nyt – blive afholdt online som et virtuelt møde. Praktisk info herom vil følge senere.  

Mødet vil byde på velkomst, regnskab og budget, vedtægtsændringer stillet til forslag af bestyrelsen, valg til hovedbestyrelsen, samt eventuelt. Efter DFSUs repræsentantskabsmøde er ovre, vil der være repræsentantskabsmøder for de to specialudvalg for hhv. Disc Golf og Ultimate. 

For at kunne stemme om vedtægtsændringerne, kræver det at mindst halvdelen af alle klubber er repræsenteret, og vi håber derfor at se en stor tilslutning til mødet. 

Der er i år valg til følgende poster i hovedbestyrelsen i DFSU:
Formand: Dennis Thygesen, genopstiller
Hovedbestyrelsesmedlem: Peter Theis, genopstiller

Der er i år ikke valg til følgende poster i hovedbestyrelsen i DFSU:
Kasserer: Christoffer Gaarde

Der er i år valg til følgende poster i DFSU Ultimate:
Formand: Kasper Roholt, genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlemmer: Anders Thuesen og Mathias Munk genopstiller ikke

Der er i år ikke valg til følgende poster i DFSU Ultimate:
Kasserer: Christoffer Gaarde

Jf. DFSUs vedtægt 4.5 skal dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde som minimum indeholde følgende: 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Beretning fra formanden 
 3. Aflæggelse af regnskab 
 4. Forelæggelse af budget 
 5. Behandling af anmeldte forslag
 6. Mødet opdeles i de to specialudvalg: 
 7. Valg af bestyrelse til hhv. Disc Golf og Ultimate Specialudvalg 
 8. Fastsættelse af kontingent for klubber tilknyttet de respektive specialudvalg 
 9. Valg af formand el. kasserer til hovedbestyrelsen 
 10. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
 11. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
 12. Eventuelt 

Af praktiske årsager mht. det virtuelle format har bestyrelsen ændret i rækkefølgen for dagsordenen.

Såfremt du/jeres klub har forslag til behandling på dagsordenen, skal disse jvf. DFSUs vedtægter (4.6) være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet.

Klik her for at se dagsordenen for hhv. DFSU samt de to specialudvalg. Klik her for at se bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer.

Såfremt der skulle være spørgsmål eller andet kan disse rettes til Nares på nares@dfsu.dk